Owner değiştirme işlemleri için bu makalemizi inceleyerek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 

SQL Server üzerinde Logo uygulamaları için açılan kullanıcının, logo veritabanı üzerinde "db_owner" olması gerekir. Eğer bu olmazsa oluşturulan nesneler "dbo" yerine yeni açılan kullanıcının şeması altında oluşturulur. Bu durumda Logo uygulaması tarafından çağırılan nesne(tablo, index, view vs.) "dbo" şemasında arandığı için yok sayılabilir. (Invalid object name)
Böyle bir durum oluşması halinde aşağıdaki SQL komutları ile şema yeniden "dbo" yapılabilir. Komutlar çalıştırılmadan önce yedek alınmalı, ilgili veritabanı seçilmelidir.

 

SQL 2005, 2008 veya 2008 R2 ise :
sp_Msforeachtable @command1="ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ?"
 
SQL 2000 ise :

DECLARE @NEW_OWNER SYSNAME

SET @NEW_OWNER = 'dbo'

declare @OLD_OWNER SYSNAME

DECLARE @LOGO_OBJ SYSNAME

DECLARE @OBJ_OWNER INT

DECLARE LOGO_OBJS CURSOR FOR

SELECT  NAME, uid FROM SYSOBJECTS WHERE NAME LIKE 'L%' AND XTYPE = 'P' OR XTYPE='U' OR XTYPE='V' ORDER BY NAME

OPEN LOGO_OBJS

FETCH NEXT FROM LOGO_OBJS INTO @LOGO_OBJ ,@OBJ_OWNER

WHILE @@FETCH_STATUS = 0

BEGIN

SET @OLD_OWNER = (SELECT  NAME  FROM SYSUSERS WHERE uid = @OBJ_OWNER )

execute (' sp_changeobjectowner ''' + @OLD_OWNER + '.' + @LOGO_OBJ  + ''',''' +  @NEW_OWNER + '''')

FETCH NEXT FROM LOGO_OBJS INTO @LOGO_OBJ ,@OBJ_OWNER

END

CLOSE LOGO_OBJS

DEALLOCATE LOGO_OBJS